Careers

Christiani & Nielsen (Thai) PCL. is a leading construction company in Thailand providing a wide range of services including design and construction.
We are seeking an excellent person with high knowledge and high capability to work with us and driving the organization excellent and sustainable for business expansion and business growth, please find vacant positions as shown below.

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการที่หลากหลายรวมถึงการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัทฯ มองหาบุคคลที่มีความรู้และมีความสามารถสูงในการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืนเพื่อการขยายธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจ, ตำแหน่งงานว่างตามรายละเอียดด้านล่าง

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายสมัครงานได้ที่
แผนกบุคคล บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 02-338-8009 คุณอรรถพล ,02-338-8012 คุณสิรินทิพย์
e-mail : jobs@cn-thai.co.th
Download Application Form

สถาปนิก / สถาปนิกอาวุโส

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี, สัญชาติไทย
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (สถาปนิก) งานสถาปัตย์ในธุรกิจก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป (สถาปนิกอาวุโส) งานสถาปัตย์ในธุรกิจก่อสร้าง***
  • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Revit, AutoCAD, Sketch UP ได้ดี
  • รายละเอียดงาน
  • ออกแบบ, กำหนดแบบ, รายละเอียดแบบตามความต้องการของโครงการ
  • ควบคุมการผลิตแบบให้เสร็จภายในกำหนด ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขียนแบบ
  • รวบรวม As-Built Drawing และ Manual
  • ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์งานโครงการเกี่ยวกับมูลค่าของงานโครงการ
  • ตรวจสอบหน้างานเทียบกับแบบก่อสร้าง
  • แก้ปัญหาการออกแบบ บันทึกและรายงานปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • ติดตามและควบคุมการทำงานของทีม เพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด***
  • สามารถพัฒนาความรู้, เทคนิคและศักยภาพของทีมงาน

จป.วิชาชีพ ประจำหน่วยงานก่อสร้าง

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย 2-3 ปีขึ้นไป ในสายงานก่อสร้าง
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยและ OHSAS18001
  • สามารถทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • รายละเอียดงาน
  • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในหน่วยงานก่อสร้าง
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพความปลอดภัยของทุกฟังก์ชั่นสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
  • กำหนดทิศทางความปลอดภัยและสื่อสารกับทุกหน่วยงาน
  • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย / ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุ
  • การสอบสวนอุบัติเหตุและข้อเสนอแนะการดำเนินการแก้ไข
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

วิศวกรแผนงานโยธา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย, เพศหญิงอายุ อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (Toeic: 500)
  • ความรับผิดชอบ:
  • สนับสนุนผู้จัดการโครงการทีมงานโครงการและการดำเนินการทั้งหมดเพื่อดำเนินโครงการในเวลาและภายในงบประมาณ
  • จัดทำกำหนดการโครงการครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดและภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการการวางแผน
  • กำหนดงบการของโครงการโดยการคำนวณความต้องการวัสดุ กำลังคน และความต้องการเครื่องจักร
  • สร้างการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการและงบประมาณต่าง ๆ เพื่อทำเอกสารและตรวจสอบค่าใช้จ่าย
  • ประสานงานโครงการกับแผนกต่าง ๆ เช่นวิศวกรรม การจัดจ้าง-จัดซื้อ สัญญา คุณภาพ
  • รวบรวมการอัพเดทเป็นระยะและเตรียมการอัพเดทรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนของโครงการ
  • สร้างรายงานผลต่างต้นทุน, รายงานการปิดโครงการ

วิศวกรโยธางานควบคุมคุณภาพ

  • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
  • รองวิศวกรโยธา
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • TOEIC ได้คะแนน: 500
  • ความรับผิดชอบ:
  • รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
  • ดูแล ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารรายงานผลคุณภาพของหน่วยงานก่อสร้าง และรวบรวมเอกสารงานควบคุณคุณภาพต่างๆ ของโครงการทั้งหมดเช่น; ใบรับรองผลการทดสอบคำขอตรวจสอบรายงานการไม่ปฏิบัติตามและอื่นๆ
  • ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบกับผู้เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
  • ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดและคุณภาพของโครงการทั้งหมด
  • ตรวจสอบและบันทึกกิจกรรม และวิเคราะห์กระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่างานทั้งหมดตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ
  • จัดการวิธีการทำงานทั้งหมดและความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและแนะนำการดำเนินการแก้ไข
  • การรายงานถึงที่ปรึกษา ประสานงานกับที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
  • มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก
  • รายงานต่อผู้จัดการ งานคุณภาพและ/หรือผู้จัดการโครงการควบคุมและติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

วิศวกรเครื่องกล-ไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล-ไฟฟ้าอาวุโส

  • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 3 ปีในสายงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ 8 ปีในสายงานก่อสร้าง***
  • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด
  • ความรับผิดชอบ:
  • มีความรู้เกี่ยวกับ HVAC, ไฟฟ้าและแสงสว่าง, Alarm Fire, งานสุขาภิบาล (ประปา)และการจัดการพลังงาน
  • ตรวจสอบและควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบ วิเคราะห์ปัญหาและประปาและกำหนดแนวทางแก้ไข
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ประชุมและประสานงานภายในทีมงานและที่ปรึกษา
  • ดำเนินงานให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาและงบประมาณ
  • รายงานความคืบหน้าในงานต่อผู้จัดการโครงการ
  • การทดสอบและทดสอบอุปกรณ์ MEP
  • จัดการงานประจำวันของทีม MEP ***
  • จัดการและควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างโครงการ***

วิศวกรโยธา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การออกแบบเช่น Autodesk, AutoCad Civil 3D
  • Toeic ได้คะแนน 450
  • ความรับผิดชอบ:
  • วิเคราะห์รายงาน ประเมินแบบและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวางแผนโครงการ
  • ตรวจสอบวิธีการ เพื่อแก้ไขงานก่อสร้างที่ที่กำหนดไว้ร่วมกับผู้รับเหมา
  • ตรวจสอบโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบและมาตรฐานความปลอดภัยหรือสุขอนามัย
  • ประเมินปริมาณและต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์หรือแรงงานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการและขั้นตอนงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อบังคับและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
  • จัดการและเตรียมเอกสารวิศวกรรมแผนงานและกำหนดเวลา
  • จัดทำรายงานผู้ตรวจสอบรายวันและจัดทำเอกสารกิจกรรมการก่อสร้างหรือการทดสอบวัสดุอย่างเหมาะสม
  • จัดการรายงานความคืบหน้าและสถานะโครงการ
  • ประเมินความเสี่ยงวัสดุและต้นทุน
  • เข้าร่วมหรือจัดการประชุมตามที่จำเป็นสำหรับโครงการ

Architecture / Senior Architecture***

  • Qualifications:
  • Male/Female age 28-35 years old, Thai nationality
  • Bachelor degree in Architecture or higher
  • At least 5 years experience in architecture and construction company
  • At least 10 years experience in architecture and construction company***
  • Able to communicate in English
  • Associate License required
  • Able to work upcountry
  • Strong working with Revit, Revit, AutoCAD, Sketch UP program
  • Responsibilities
  • Design, formulate, design details according to project requirements
  • Complete production control within the deadline Supervise and supervise the operation of drawing officers
  • Gather As-Built Drawing and Manual
  • Coordinate with other related departments
  • Analyze project work regarding the value of project work
  • Inspect the construction site against construction drawings
  • Solve design problems Log and report problems to relevant parties.
  • Monitor and follow up tasks within team and execute project in time***
  • Able to develop team performance in structure design and new techniques.***

Construction Safety Officer

  • Qualifications:
  • Male age 25 years old, Thai nationality
  • Bachelor’s Degree of Occupational Health and Safety or related field.
  • 2-3 years experienced of safety in construction company
  • Knowledge of the Law of safety and OHSAS18001
  • Good human relations.
  • Able to communicate in English.
  • Good computer skill.
  • Responsibilities:
  • Responsible for occupational safety and health at worksite.
  • Coordinate with relevant parties to improve safety, to ensure the safety performance of all functions is in line with the company’s goals.
  • Set safety directions and communicate to all teams.
  • Carry out safety inspections / inspections and recommend corrective actions to prevent hazards or accident
  • Accident investigations and corrective action recommendations
  • Other assignments Related to safety

Civil Planning Engineer

  • Qualifications:
  • Male, Female age 28 years old up
  • Bachelor‘s degree in Civil Engineer.
  • Minimum 5 years experience in construction industry.
  • Associate Civil Engineer License.
  • Able to work upcountry.
  • Fair in English (Toeic : 500)
  • Responsibilities:
  • Support the project manager, project team and all operations to execute the project in time and within the budget.
  • Preparation of project schedule covering entire scope and within defined timelines
  • Manage all communication and provide efficient feedback for all processes.
  • Develop required to enhance performance of planning projects.
  • Define method statement of project by calculating optimal material requirement, manpower requirement & machinery requirement.
  • Create Cash flow analysis, and Plan for the budget required for the project and create various budget heads to document and monitor the expenses
  • Project co-ordinate with various departments like Engineering, Procurement, Contracts, quality & Commissioning Departments
  • Collect periodic updates and prepare daily, weekly and monthly updates of the project
  • Create variance reports, Project Closing Reports and Learnings

QC Civil Engineer

  • Qualifications:
  • Bachelor ‘s degree in Civil Engineer.
  • Minimum 3 years’ experience in construction industry.
  • Associate Civil Engineer License.
  • Able to work upcountry.
  • TOEIC scored: 500
  • Responsibilities:
  • Responsible for the quality activity, thorough knowledge of all phases of engineering construction relating to Civil, Architectural and Structural discipline interfacing the multidisciplinary operations.
  • Taking care of entire project QC documents such as; certificates, test results, inspection requests, non-compliance reports, and others.
  • Review quality of materials and ensure compliance with all project specifications and quality and collaborate for material with related department.
  • Monitor an efficient system and record for all project activities and analyze all processes to ensure all work per quality requirements.
  • Manage work methods and maintain knowledge on all quality assurance standards and monitor continuous application for all quality assurance processes and recommend corrective actions for all processes.
  • Submission of material submittals to Consultant.
  • Coordinate with the consultant’s representative for inspection and all quality site inspections through the site QC inspectors.
  • Participate in the site internal and external site audits.
  • Report to the QA/QC Manager and/or Project Manager, control, and monitor all activities related to Quality.

Mechanical-Electrical Engineer / Senior Mechanical-Electrical Engineer ***

  • Qualifications:
  • Male or Female, age 26 years old up.
  • Bachelor‘s degree in Mechanical or Electrical Engineer.
  • 3 years’ experience in the construction industry for M&E Engineer
  • 8 years’ experience in the construction industry for Senior M&E Engineer
  • Associate Mechanical or Electrical Engineer License.***
  • Able to work upcountry.
  • Responsibilities:
  • HVAC Expert, Electrical Power, and Lighting
  • Fire Alarm Expertise
  • Plumbing
  • Energy management and responsive in an environment.
  • Responsible for site working to installing HVAC, lighting, fire alarm & protection system, sanitary and other related systems.
  • Review drawing, checking the material and report a problem to the supervisor or project manager.
  • Analyze Mechanical, Electrical and Plumbing engineering problems and formulate solutions.
  • Meeting and coordinate within the team and consultant.
  • Control and monitor work on the project schedule and correctly
  • Ensure that MEP Subcontractors adhere to safety regulations.
  • Assist in the testing and commissioning of MEP equipment.
  • Manage the day to day work of the MEP team.***
  • Manage and control the budget and other expense during the project.***
  • Other assignments by supervisor

Civil Engineer

  • Qualifications:
  • Male age 27 years old up
  • Bachelor’s degree in Civil Engineering or related field
  • 3 years experience in construction industry
  • Associate license in Civil Engineer
  • Able to work upcountry
  • Familiarity with design software, such as Autodesk, AutoCad Civil 3D
  • Toeic scored 450
  • Responsibilities:
  • Check methods of construction where specific methods are stated and work to correct any variances with contractor.
  • Inspect project sites to monitor progress and ensure conformance to design specifications and safety or sanitation standards.
  • Estimate quantities and cost of materials, equipment, or labor to determine project feasibility
  • Ensure process and procedure are in compliance with relevant regulations and permits
  • Manage and prepare engineering documents, plans and schedules
  • Prepare daily inspector reports and properly document other construction activities or material tests.
  • Check, Record material received showing quantities estimated to be required in quantities
  • Assess risks, material and cost and provide recommendation
  • Handle the reports on the progress and project status
  • Attend or hold meetings as required for the project.
  • Analyze survey reports, drawings, and other data to plan projects.

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทมีสวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ และผลประโยชน์ที่ดี พร้อมส่งเสริมโอกาสความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

Ver peliculas online