Careers


Christiani & Nielsen (Thai) PCL. is a leading construction company in Thailand providing a wide range of services including design and construction.
We are seeking an excellent person with high knowledge and high capability to work with us and driving the organization excellent and sustainable for business expansion and business growth, please find vacant positions as shown below.

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการที่หลากหลายรวมถึงการออกแบบและการก่อสร้าง บริษัทฯ มองหาบุคคลที่มีความรู้และมีความสามารถสูงในการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืนเพื่อการขยายธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจ, ตำแหน่งงานว่างตามรายละเอียดด้านล่าง


สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายสมัครงานได้ที่
แผนกบุคคล บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 02-338-8009 คุณอรรถพล ,02-338-8012 คุณสิรินทิพย์
e-mail : auttapna@cn-thai.co.th
Download Application Form

ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่ง   Senior Account Manager and Investor Relations (CPA) Urgent!!
                               

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  วางแผนการจัดทำงบการเงินร่วมของบริษัทฯ,รายงานที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ทันตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด,ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน,จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ รวมถึงหมายเหตุประกอบงบตามมาตรฐานการบัญชี,วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและผลประกอบการ,งบกำไรขาดทุนรายไตรมาส,ดูแลงานด้านบัญชี และการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ,งานบริหารนักลงทุนสัมพันธ์ พิจารณารายละเอียดต่างๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน,การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  – จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  – ประสบการณ์อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีบริษัทมหาชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  – มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  – สามารถจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินและประมาณการเงินสดรับจ่ายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับงวด 6 เดือน – 5 ปี
  – สามารถวิเคราะห์งบการเงินและสัดส่วนทางการเงินได้
  – สามารถวางระบบบัญชีผ่านระบบ IT,ERP
  – มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ภาษีอากร ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฏหมายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
  – หากผ่านงานกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่/องค์กรเอกชนขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง   ช่างเขียนแบบ BIM Modeler (Architecture/ Structure) 3 อัตรา (ด่วน)!!
                               

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  – ทำงานเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดและกำหนดเวลา ตรวจสอบแบบที่เขียนให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้รับก่อนส่งงาน
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  – สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.,ปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ 3 ปี
  – ใช้โปรแกรม Revit ได้เป็นอย่างดี
  – มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก่อสร้างและ detail design
  – มีความสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร ( BIM ) เพื่อทำงานเขียนแบบได้
  – มีความสามารถสร้างแบบจำลองตามรายละเอียดที่กำหนดโดยสถาปนิก / วิศวกร ได้
  – มีความสามารถทำ BIM. Shop drawing ได้เป็นอย่างดี
  – มีความสามารถถอดปริมาณจาก BIM ได้
  – ตรวจสอบ clashes ของแบบจำลองได้
  – สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายได้
  – มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ในการทำงาน
  – มีความสนใจ ในนวัตกรรมใหม่ๆ
  – มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคิดสร้างสรรค์
  – สามารถทำงานพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง   วิศวกรโยธา(ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) / Civil Engineers!!
                               

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  – วิเคราะห์รายงาน ประเมินแบบและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวางแผนโครงการ
  – ตรวจสอบวิธีการ เพื่อแก้ไขงานก่อสร้างที่ที่กำหนดไว้ร่วมกับผู้รับเหมา
  – ตรวจสอบโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการ ออกแบบและมาตรฐานความปลอดภัยหรือสุขอนามัย
  – ประเมินปริมาณและต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์หรือแรงงานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
  – ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการและขั้นตอนงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อบังคับและใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้อง
  – จัดการและเตรียมเอกสารวิศวกรรมแผนงานและกำหนดเวลา
  – จัดทำรายงานผู้ตรวจสอบรายวันและจัดทำเอกสารกิจกรรมการก่อสร้างหรือการทดสอบวัสดุอย่าง เหมาะสม
  – จัดการรายงานความคืบหน้าและสถานะโครงการ
  – ประเมินความเสี่ยงวัสดุและต้นทุน
  – เข้าร่วมหรือจัดการประชุมตามที่จำเป็นสำหรับโครงการ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  – มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานโครงสร้าง งานอาคาร ฯลฯ
  – สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัดได้
  – ** มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรหรือ สามัญวิศวกร **

ตำแหน่ง   System Analyst. Urgent!!!
                               

  • Responsibilities
  Perform system analysis and develop programs on JDE systems.
  • Qualification
  – Male/Female, aged 35 years and over. Bachelor’s degree – Master’s degree in computer or other related position
  – At least 5 years of experience in using JDE system software.
  – Understanding of accounting, finance, procurement, inventory, and jobcost systems.
  – Can use UBE and other applications of the JDE system
  – It will be advantageous if can program on the JDE E-one.

ตำแหน่ง   Accounting Manager Working in the Construction or Energy (Solar) industry !!!
                               

  • Duties/Responsibilities:
  – The Accounting Manager will plan and direct the accounting activities of the department.
  – Establishes internal controls and guidelines for accounting transactions and budget preparation.
  – Oversees preparation of business activity reports, financial forecasts, and annual budgets.
  – Oversees the production of periodic financial reports; ensures that the reported results comply with generally accepted accounting principles or financial reporting standards.
  – Responsible for tax planning throughout the fiscal year; files annual corporate tax return
  • Qualification
  – Bachelor in Accounting or Higher
  – Thai nationality , Age: 35 years old and over
  – Experience in the field minimum 10 years
  – Excellent computer skills on MS Office
  – Excellent knowledge and experience with accounting software and databases such as Express etc. is necessary
  – Very good knowledge of Tax Legislation
  – Understanding and knowledge of accounting principles, practices, standards, laws and regulations, Cost Accounting process ,Quarterly and Annual Financial Statement Preparation for the Company
  – English Proficiency will be given special Credits
  – In the Construction or Energy (Solar) industry is preferable Certificate CPA
  – Able to set up an accounting system through IT, ERP systems

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทมีสวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ และผลประโยชน์ที่ดี พร้อมส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Ver peliculas online